Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Forenkling af lovgivningen

EU-lovgivning erstatter 28 sæt nationale regler eller bringer dem til ét sæt, der skaber en mere sikker retstilstand, der er mere fokuseret på fælles målsætninger, og som skaber ensartede konkurrencevilkår for virksomhederne i det indre marked. Den eksisterende lovgivning har været afgørende for eksempel med hensyn til at oprette det indre marked, udvikle EU's miljøpolitik og fastsætte beskyttelsesniveauer over hele EU for arbejdstagere og forbrugere. Der skal være let adgang til lovgivningen, og den skal være nem at forstå for at sikre, at den bliver overholdt. EU sigter på at minimere den lovgivningsmæssige byrde for at fremme innovation, produktivitet og vækst.

Forenkling af lovgivningen betyder streng anvendelse af principperne om behov og proportionalitet. Øvelsen involverer forenkling, kodificering, omarbejdelse og konsolidering af lovtekster samt ophævelse af forældede bestemmelser. I 1996 lancerede EU et pilotprogram (forenkling af lovgivningen for det indre marked - SLIM), der siden er blevet efterfulgt af flerårige programmer for at forenkle og opdatere EU-lovgivningen, såsom Kommissionens rullende program om forenkling, der blev lanceret i 2005, og som i 2012 havde identificeret mere end 640 initiativer til forenkling, kodificering eller omarbejdelse. Programmet blev efterfulgt af handlingsprogram for reduktion af administrative byrder (ABR) i Den Europæiske Union og opfølgningen af programmet i EU-landene (»ABRPlus«), der inden 2012 havde reduceret de administrative byrder for virksomhederne, der var forårsaget af EU-lovgivningen, med ca. 25 %.

Det seneste program er kendt som REFIT (programmet for målrettet og effektiv regulering), der blev lanceret i 2012. REFIT identificerer områder, hvor det er muligt at reducere bureaukratiet, fjerne lovgivningsmæssige byrder, forenkle og forbedre udformningen og kvaliteten af lovgivningen, således at det er muligt at nå de politiske mål på den mest effektive og billigste måde og med mindst mulige administrative byrder og samtidig overholde principperne om proportionalitet og subsidiaritet, der er fastlagt i EU-traktaterne, fuldstændigt.