Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ανασύνταξη των νομοθετικών κειμένων

Ανασύνταξη νομοθετικών κειμένων νοείται η έκδοση, κατά τη διάρκεια νέας τροποποίησης που γίνεται σε βασική πράξη, νέας νομικής πράξης, η οποία ενσωματώνοντας τη νέα αυτή τροποποίηση στη βασική πράξη, καταργεί την πράξη αυτή. Σε αντίθεση με την κωδικοποίηση συνεπάγεται ουσιαστικές τροποποιήσεις. Επιτρέπει ακόμη το σχηματισμό συνολικής άποψης για έναν νομοθετικό τομέα. Η νέα νομική πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα (σειρά L).