Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Kyotoprotokollet

I Kyotoprotokollet för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), som antogs i december 1997, framhålls den internationella gemenskapens attityd gentemot klimatförändringsfenomenet. Protokollet trädde i kraft 2005.

Under Kyotoprotokollets första åtagandeperiod åtog sig industriländerna att minska sina utsläpp av sex växthusgaser (koldioxid, metan, kväveoxid, fluorkolväten, perfluorkarboner och svavelhexafluorid) med i snitt 5 % mellan åren 2008 och 2012 i förhållande till 1990 års nivåer. EU och de 15 EU-länderna - dess medlemmar vid den tidpunkt då Kyoto antogs - antog sig att åstadkomma en total minskning på 8 %.

För att överbrygga klyftan mellan slutet av den första Kyotoperioden 2012 och början av den nya globala överenskommelsen 2020, antogs en ändring av Kyotoprotokollet under klimatkonferensen i Doha (Qatar) i december 2012.

Parterna enades om att minska utsläppen av växthusgaser med minst 18 % i förhållande till 1990 års nivåer under perioden 2013-2020. EU, EU-länderna och Island har enats om att möta det minskningsmål på 20 % som ska uppfyllas gemensamt och är på god väg att klara det. Dessutom har den lista med växthusgaser som omfattas av protokollet utökats för att inbegripa kvävetrifluorid.

Enligt protokollet måste parterna nå sina mål i första hand genom nationella åtgärder. Protokollet erbjuder dock parterna ytterligare medel för att möta sina mål i form av tre marknadsbaserade mekanismer.

Kyotomekanismerna är

  • utsläppshandel mellan de parter som har undertecknat protokollet,
  • dessa parters gemensamma genomförande av projekt,
  • mekanismen för en ren utveckling (med parter som inte har undertecknat protokollet).

Enligt protokollet ska parternas verkliga utsläpp övervakas, och den genomförda handeln registreras på ett precist sätt. Kommissionen publicerar årligen en lägesrapport om Europa 2020-strategin och Kyoto, som innehåller information om den Europeiska unionens och EU-ländernas framsteg på vägen mot sina mål för utsläpp av växthusgaser.