Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Πρωτόκολλο του Κιότο

Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο της σύμβασης πλαισίου του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), το οποίο εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 1997 και εκφράζει τη στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στο φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών. Το πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ το 2005.

Βάσει της πρώτης περιόδου δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο, οι βιομηχανικές χώρες δεσμεύθηκαν να μειώσουν τις εκπομπές τους 6 αερίων του θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, μονοξείδιο του αζώτου, υδροφθοράνθρακες, υπερφθοράνθρακες και εξαφθοριούχο θείο) κατά 5 % κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, από το 2008 έως το 2012. Η ΕΕ και οι 15 χώρες της ΕΕ -τα μέλη της όταν εγκρίθηκε το πρωτόκολλο του Κιότο- δεσμεύθηκαν να μειώσουν τις εκπομπές κατά 8 % σε όλες τις χώρες συνολικά.

Με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της λήξης της 1ης περιόδου του πρωτοκόλλου του Κιότο το 2012 και της έναρξης της νέας παγκόσμιας συμφωνίας το 2020, θεσπίστηκε τροποποίηση του πρωτοκόλλου του Κιότο στη διάσκεψη της Ντόχα (Κατάρ) για την κλιματική αλλαγή τον Δεκέμβριο του 2012.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να μειώσουν, την περίοδο 2013-2020, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (ΑΘ) κατά τουλάχιστον 18 % κάτω από τα επίπεδα του 1990. Η ΕΕ, οι χώρες της ΕΕ και η Ισλανδία συμφώνησαν να επιτύχουν στόχο μείωσης 20 %, ο οποίος θα εκπληρωθεί από κοινού, και βρίσκονται στη σωστή πορεία για να τον επιτύχουν. Επιπρόσθετα, ο κατάλογος των ΑΘ που καλύπτονται από το πρωτόκολλο επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει το τριφθοριούχο άζωτο.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να εκπληρώνουν τους στόχους τους κυρίως μέσα από εθνικά μέτρα. Το πρωτόκολλο, ωστόσο, προσφέρει επίσης στα συμβαλλόμενα μέρη πρόσθετα μέσα για την επίτευξη των στόχων τους μέσω 3 μηχανισμών που βασίζονται στην αγορά.

Οι μηχανισμοί του πρωτοκόλλου του Κιότο είναι:

  • εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που υπέγραψαν το πρωτόκολλο,
  • από κοινού εφαρμογή προγραμμάτων από τα εν λόγω μέρη, και
  • ο μηχανισμός για ίδια ανάπτυξη (με χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη του πρωτοκόλλου).

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, παρακολουθούνται οι πραγματικές εκπομπές των συμβαλλόμενων μερών, και τηρούνται ακριβή αρχεία με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται. Σε ετήσια βάση, η Επιτροπή δημοσιεύει την έκθεση προόδου του Κιότο και της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά τους στόχους τους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.