Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Kyotoprotokollen

Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC), der blev vedtaget i december 1997, fremhæver det internationale samfunds tilgang til fænomenet klimaændringer. Protokollen trådte i kraft i januar 2005.

Under Kyotoprotokollens første forpligtelsesperiode forpligtede de industrialiserede lande sig til at reducere deres emissioner af seks drivhusgasser (kuldioxid, methan, kvælstofforilte, umættet hydrofluorcarbon, perfluorkarbonater og svovlhexafluorid) med gennemsnitligt 5 % mellem 2008 og 2012 i forhold til 1990-niveauerne. EU og 15 EU-lande - medlemslandene, da Kyotoprotokollen blev vedtaget - forpligtede sig til en reduktion på 8 % for alle landene som helhed.

For at bygge bro mellem slutningen af den første Kyoto-periode i 2012 og starten af den nye internationale aftale i 2020 blev der i december 2012 på klimakonferencen i Doha (Qatar) vedtaget en ændring af Kyotoprotokollen.

Parterne blev enige om at reducere drivhusgasemissionerne med mindst 18 % under 1990-niveauerne i perioden fra 2013 til 2020. EU, EU-landene og Island er blevet enige om sammen at nå et mål om en reduktion på 20 %, og de er på rette vej for at nå målet. Listen af de drivhusgasser, som protokollen omfatter, blev desuden udvidet til også at omfatte nitrogen trifluorid.

I medfør af protokollen skal parterne nå deres mål primært via nationale foranstaltninger. Protokollen giver dem dog mulighed for yderligere metoder til at nå målene ved hjælp af tre markedsbaserede mekanismer.

Kyoto-mekanismerne er:

  • emissionshandel mellem de parter, der har underskrevet protokollen
  • parternes fælles gennemførelse af projekter og
  • den rene udviklingsmekanisme (med parter, der ikke underskrev protokollen).

I henhold til protokollen bliver parternes faktiske udledninger overvåget, og der føres nøjagtige optegnelser over de udførte handler. Kommissionen offentliggør årligt situationsrapporten om Kyoto og EU 2020, der kommer med oplysninger om Den Europæiske Unions og EU-landenes fremskridt mod at nå målene vedrørende drivhusgasemissioner.