Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Ioannina-kompromissen

Ioannina-kompromissen har fått sitt namn från ett informellt möte mellan EU:s utrikesministrar, som hölls i den grekiska staden Ioannina i slutet av mars 1994. Vid detta möte beslutade rådet om den särskilda frågan om röstning med kvalificerad majoritet i ett utvidgat EU med 16 medlemmar. Beslutet anpassades därefter för att ta hänsyn till Norges beslut att inte ansluta sig till EU. I den kompromiss som blev resultatet fastställs att om medlemmar av rådet som företräder mellan 23 röster (den gamla minimitröskeln för att blockera ett beslut) och 26 röster (den nya tröskeln) skulle ge uttryck för sin avsikt att motsätta sig ett beslut som rådet ska anta med kvalificerad majoritet, ska rådet göra sitt bästa att inom rimlig tid finna en tillfredsställande lösning som kan antas med minst 68 röster av 87.

Genom artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen infördes en ny definition för kvalificerad majoritet som tillämpas från och med den 1 november 2014. Mellan detta datum och den 31 mars 2017 kommer det att vara möjligt för EU-länderna att kräva att de tidigare reglerna om vägning av rösterna ska tillämpas. Det kommer också att vara möjligt att tillämpa ”Ioannina-kompromissen”. Denna gör det möjligt för länder som företräder minst tre fjärdedelar av EU:s befolkning eller minst tre fjärdedelar av det antal EU-länder som krävs för en blockerande minoritet, att motsätta sig en omröstning med kvalificerad majoritet i rådet för att försöka finna en lösning inom en rimlig tid. Från den 1 april 2017 kommer den nya regeln om kvalificerad majoritet att bli obligatorisk. Tröskelpunkterna för Ioannina-kompromissen kommer att minskas till minst 55 % av EU:s befolkning eller minst 55 % av det antal EU-länder som krävs för en blockerande minoritet.