Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Ständiga kommittén för inre säkerhet (Cosi)

Artikel 71 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt beskriver utformningen av en ständig kommitté för inre säkerhet (Cosi) inom rådet. Cosi är sammansatt av medlemmar av de behöriga nationella departementen och biträds av EU‑ländernas ständiga representationer vid Europeiska unionen i Bryssel samt av rådets generalsekretariat.

Dess huvudsyfte är att underlätta, uppmuntra och förstärka samordningen av operativa samarbeten mellan EU-länderna inom området för inre säkerhet. De områden inom vilka kommittén verkar är bland annat polisiärt samarbete, tullsamarbete och skydd av de yttre gränserna samt straffrättsligt samarbete. Med jämna mellanrum måste kommittén inlämna en aktivitetsrapport till rådet som i sin tur informerar Europaparlamentet och de nationella parlamenten.

Tillsammans med kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp), ska Cosi dessutom bistå rådet i enlighet med "solidaritetsprincipen" (artikel 222 i FEUF).

Cosi medverkar varken i utarbetandet av rättsakter eller i att leda insatser.