Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Permanent Comité binnenlandse veiligheid (COSI)

Artikel 71 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorziet in de oprichting van een Permanent Comité binnenlandse veiligheid (COSI) in de Raad. Het COSI is samengesteld uit leden van de bevoegde nationale ministeries die worden bijgestaan door de permanente vertegenwoordigers van de EU-landen bij de Europese Unie in Brussel en door het secretariaat van de Raad.

Het comité heeft in de eerste plaats tot taak de coördinatie van de operationele samenwerking tussen de EU-landen op het gebied van binnenlandse veiligheid te vergemakkelijken, te bevorderen en te verbeteren. Daarom is het onder meer actief op het gebied van politie- en douanesamenwerking, bescherming van de buitengrenzen en justitiële samenwerking in strafzaken. Het dient geregeld een verslag over zijn activiteiten voor te leggen aan de Raad, die het Europees Parlement en de nationale parlementen daarover informeert.

Net zoals het Politiek en Veiligheidscomité (COPS) dient het COSI uit hoofde van de „solidariteitsclausule” (artikel 222 van het VWEU) de Raad bijstand te verlenen.

Het COSI is niet betrokken bij het opstellen van wetgevingsbesluiten noch bij de uitvoering van operaties.