Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Μόνιμη επιτροπή εσωτερικής ασφάλειας (COSI)

Το άρθρο 71 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) θεσπίζει μόνιμη επιτροπή εσωτερικής ασφάλειας (COSI) εντός του Συμβουλίου. Η COSI αποτελείται από μέλη των αρμόδιων εθνικών υπουργείων, τα οποία επικουρούνται από τις μόνιμες αντιπροσωπείες των χωρών της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στις Βρυξέλλες, και από τη γραμματεία του Συμβουλίου.

Κύριος στόχος της επιτροπής αυτής είναι να διευκολύνει, να προωθεί και να ενισχύει τον συντονισμό της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί, μεταξύ άλλων, στους τομείς της αστυνομικής και της τελωνειακής συνεργασίας, της προστασίας των εξωτερικών συνόρων και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η επιτροπή πρέπει να υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές της στο Συμβούλιο, το οποίο ενημερώνει διαρκώς σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια.

Η COSI είναι επίσης αρμόδια -παράλληλα µε την Επιτροπή Πολιτικής και Ασφαλείας (ΕΠΑ)- να επικουρεί το Συµβούλιο σύµφωνα µε τη «ρήτρα αλληλεγγύης» (άρθ. 222 ΣΛΕΕ).

Η COSI δεν συµµετέχει στην εκπόνηση νομοθετικών πράξεων ούτε στη διεξαγωγή επιχειρήσεων.