Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων

Η αρχή της ισορροπίας των θεσμικών οργάνων στην ΕΕ σημαίνει ότι κάθε θεσμικό όργανο ενεργεί στο πλαίσιο των καθηκόντων που του έχουν απονεμηθεί από τις Συνθήκες, σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων.

Αυτή η αρχή απορρέει από μια απόφαση του Δικαστηρίου του 1958 (απόφαση Meroni) και απαγορεύει τον σφετερισμό εκ μέρους ενός θεσμικού οργάνου των αρμοδιοτήτων άλλου θεσμικού οργάνου. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπεύθυνο να διασφαλίζει ότι αυτή η αρχή τηρείται.

Με απλά λόγια, αυτό αφορά τη σχέση ανάμεσα στα 3 βασικά θεσμικά όργανα της ΕΕ: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτά τα όργανα έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό εξελιχθεί με τα χρόνια, μετά την έγκριση νέων Συνθηκών. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως, έχουν διευρυνθεί, αναγνωρίζοντάς του το δικαίωμα της συναπόφασης μαζί με το Συμβούλιο (με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία) για τους περισσότερους τομείς πολιτικής της ΕΕ, καθώς επίσης και ευρύτερες δημοσιονομικές αρμοδιότητες.