Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Δικαίωμα πρωτοβουλίας

Στην Επιτροπή, προκειμένου αυτή να διαδραματίσει τον ρόλο της ως θεματοφύλακας των Συνθηκών και υπέρμαχος του κοινού συμφέροντος, απονέμεται δικαίωμα πρωτοβουλίας ώστε να υποβάλλει προτάσεις για θέματα που περιέχονται στις Συνθήκες, είτε επειδή οι Συνθήκες το προβλέπουν ρητώς είτε επειδή η Επιτροπή το θεωρεί αναγκαίο.

Επίσης, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις πρωτοβουλιών, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο.

Από τον Απρίλιο του 2012 με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να καλούν την Επιτροπή να υποβάλλει προτάσεις. Για να κινηθεί η διαδικασία της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, απαιτείται τουλάχιστον 1 εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον 7 από τις 28 χώρες της ΕΕ.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, παραμένουν δυνατές πρωτοβουλίες εκ μέρους των χωρών της ΕΕ.