Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Κοινωνία της πληροφορίας

Ο όρος «κοινωνία της πληροφορίας» περιγράφει μια κοινωνία στην οποία η δραστηριότητα εστιάζεται, σε σημαντικό βαθμό, στη δημιουργία, τη διανομή, τη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών. Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται μέσω των τεχνολογιών που είναι γνωστές ως τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η χρήση των ΤΠΕ, η εξάπλωση του διαδικτύου και το άνοιγμα των αγορών των τηλεπικοινωνιών έχουν αποτελέσει επανάσταση για την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων τα τελευταία 25 χρόνια. Προσφέρουν ευκαιρίες όπως την τηλεργασία, την ηλεκτρονική υγεία και την ηλεκτρονική μάθηση, για να αναφέρουμε κάποιες ενδεικτικά.

Η κοινωνία της πληροφορίας, ωστόσο, ενέχει και ορισμένα μειονεκτήματα. Απαιτούνται μέτρα για την αντιμετώπιση νέων μορφών εγκλήματος, όπως το ηλεκτρονικό έγκλημα, και παραβιάσεων της προστασίας δεδομένων και της διανοητικής ιδιοκτησίας. Επίσης, πρέπει να αντιμετωπιστεί το αποκαλούμενο «ψηφιακό χάσμα» μεταξύ εκείνων που είναι εξοπλισμένοι για τη συμμετοχή τους στην κοινωνία της πληροφορίας και εκείνων που δεν είναι.

Το ψηφιακό θεματολόγιο, μια από τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, αποσκοπεί να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν την ψηφιακή επανάσταση κατά βέλτιστο τρόπο.