Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση

Από το 2001 και τη σχετική Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το θέμα της διακυβέρνησης έχει καταστεί πλέον επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ. Η έκφραση «ευρωπαϊκή διακυβέρνηση» περιγράφει το σώμα των κανόνων, των διαδικασιών και των πρακτικών που αφορούν τον τρόπο άσκησης των εξουσιών στην ΕΕ. Στόχος είναι να ενισχυθεί η δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι πολίτες να έρθουν πιο κοντά στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Η ευρωπαϊκή διακυβέρνηση βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

  • το άνοιγμα και τη διαφάνεια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·
  • τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·
  • τη χάραξη και την εφαρμογή συνεκτικών πολιτικών που διέπονται από καλή διαχείριση·
  • την εξασφάλιση ενός σαφούς, σταθερού και προβλέψιμου ρυθμιστικού πλαισίου που υποστηρίζει την ανάπτυξη και την απασχόληση·
  • την τήρηση των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας·
  • την εξασφάλιση ότι καθένα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και καθεμία από τις χώρες της ΕΕ εξηγεί και λογοδοτεί για ό,τι κάνει στην Ευρώπη·
  • τη συμβολή στην παγκόσμια συζήτηση για το θέμα της διακυβέρνησης με στόχο να βελτιωθεί η λειτουργία των διεθνών οργανισμών.