Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Διεθνοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας

Η παγκοσμιοποίηση αναφέρεται στο φαινόμενο του ανοίγματος των οικονομιών και των συνόρων. Είναι αποτέλεσμα της αύξησης του εμπορίου και των μετακινήσεων των κεφαλαίων, της κυκλοφορίας των ατόμων και των ιδεών, της διάδοσης των πληροφοριών, της γνώσης και της τεχνολογίας, καθώς και της διαδικασίας απορρύθμισης. Η διαδικασία αυτή, τόσο γεωγραφική όσο και τομεακή, δεν είναι πρόσφατη αλλά έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Αν και η παγκοσμιοποίηση είναι πηγή πολλών ευκαιριών, αποτελεί επίσης μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ. Οι εν λόγω προκλήσεις είναι μεταξύ των πολλών προκλήσεων με τις οποίες ασχολείται η στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η δεκαετής αυτή αναπτυξιακή στρατηγική αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα καταστεί μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία έως το 2020.

Το 2006, η ΕΕ δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Το εν λόγω ταμείο συνδράμει εργαζόμενους που χάνουν τη θέση εργασίας τους λόγω της μετεγκατάστασης της παραγωγής εκτός της ΕΕ ή ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Καλύπτει πτυχές όπως η κατάρτιση, οι συμβουλές σταδιοδρομίας και η παροχή βοήθειας για την εύρεση εργασίας.