Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ)

Οι ΓΤΟ είναι οργανισμοί των οποίων το γενετικό υλικό (DNA) δεν έχει τροποποιηθεί με πολλαπλασιασμό ή/και φυσικό ανασυνδυασμό, αλλά με την εισαγωγή τροποποιημένου γονιδίου ή γονιδίου που προέρχεται από άλλη ποικιλία ή είδος.

Η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τους ΓΤΟ επιδιώκει:

  • την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της ευημερίας·
  • την προστασία του περιβάλλοντος·
  • την προάσπιση των συμφερόντων των καταναλωτών·
  • τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Αφορά τη χρήση, την ελευθέρωση στο περιβάλλον, τη διάθεση στην αγορά, την επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα των ΓΤΟ, τόσο για τα τρόφιμα, όσο και για τις ζωοτροφές. Έχουν υιοθετηθεί κοινές διαδικασίες για την αξιολόγηση του κινδύνου και την έγκριση που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τους ΓΤΟ παρέχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογής στις χώρες της ΕΕ, προκειμένου να αποφασίσουν αν πρόκειται να επιτραπεί η καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους. Το 2009, 13 χώρες της ΕΕ ζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε προτάσεις και τον Ιούνιο του 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τη δυνατότητα των χωρών της ΕΕ να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια ΓΤΟ στην επικράτειά τους.