Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Sociala tjänster av allmänt intresse (SSGI)

Tjänster av allmänt intresse (SGI) är tjänster, säljbara eller inte säljbara, som anses vara i det allmännas intresse av de offentliga myndigheterna och som därmed ska underkastas vissa skyldigheter. Det kan vara inte säljbara tjänster (säkerhet, rättsväsen, obligatorisk utbildning, hälsovård och sociala tjänster) och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (t.ex. energi och kommunikation).

I protokoll nr 26 som bifogas fördraget om Europeiska unionens funktionssätt framhålls vikten av tjänster av allmänt intresse och EU:s gemensamma värderingar om dessa, i synnerhet:

  • mångfalden av tjänster av allmänt intresse och rätten för varje EU-land att välja hur tjänster levereras,
  • behovet av att säkerställa kvalitet, säkerhet och överkomliga priser, likabehandling samt främjandet av allmän tillgång och användarnas rättigheter.

När det gäller sociala tjänster av allmänt intresse (SSGI) publicerade Europeiska kommittén för socialt skydd 2010 en frivillig EU-ram för kvalitet som ger riktlinjer om hur man anger, övervakar och utvärderar kvalitetsstandarder. Kommissionen har offentliggjort riktlinjer för tjänster av allmänt intresse (SGI) i allmänhet och sociala tjänster av allmänt intresse (SSGI) i synnerhet rörande tillämpningen av EU:s statsstöd, den inre marknaden och reglerna för offentlig upphandling.

Dessa återspeglar kommissionens beslut att följa en sektorsstrategi för de nuvarande tjänsterna stället för att föreslå ett europeiskt ramdirektiv för alla former av tjänster.