Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Yleishyödylliset sosiaalipalvelut

Yleishyödylliset palvelut ovat kaupallisia tai ei-kaupallisia palveluita, joita viranomaiset pitävät yleishyödyllisinä ja joille on sen vuoksi asetettu erityisiä julkisen palvelun velvoitteita. Niihin kuuluvat ei-kaupalliset palvelut (turvallisuus, oikeus, oppivelvollisuus, terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut) ja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut (esim. energia ja viestintä).

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteenä olevassa pöytäkirjassa N:o 26 tunnustetaan yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden tärkeys ja EU:n niitä koskevat yhteiset arvot, erityisesti:

  • yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden monimuotoisuus ja jokaisen EU-maan oikeus valita, kuinka palvelut tuotetaan,
  • tarve varmistaa korkea laatu-, turvallisuus- ja saatavuustaso, samanarvoinen kohtelu sekä yleisen saatavuuden ja käyttäjien oikeuksien edistäminen.

Erityisesti yleishyödyllisten sosiaalipalveluiden osalta Euroopan sosiaalista suojelua käsittelevä komitea julkaisi vuonna 2010 vapaaehtoisen EU:n laatukehyksen, jossa annetaan laatustandardien asettamis-, valvonta- ja arviointiohjeet. Komissio on julkaissut yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskevan yleisen ohjeiston sekä yleishyödyllisiä sosiaalipalveluita koskevan erityisohjeiston EU:n valtionapua, sisämarkkinoita ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamisesta.

Komissio on näin päättänyt soveltaa tällä hetkellä alakohtaista lähestymistapaa sen sijaan, että se antaisi kaikkia yleishyödyllisiä sosiaalipalvelumuotoja koskevan eurooppalaisen puitedirektiivin.