Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ)

Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) είναι υπηρεσίες οι οποίες ανεξάρτητα από τον οικονομικό ή μη χαρακτήρα τους, θεωρείται ότι παρέχονται για το δημόσιο συμφέρον από τις δημόσιες αρχές και ως εκ τούτου υπόκεινται σε ορισμένες υποχρεώσεις των δημοσίων αρχών. Περιλαμβάνουν υπηρεσίες μη οικονομικού χαρακτήρα (ασφάλεια, δικαιοσύνη, υποχρεωτική εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και κοινωνικές υπηρεσίες), καθώς επίσης υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. ενέργεια και επικοινωνίες).

Το πρωτόκολλο 26 που προσαρτάται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει τη σημασία των ΥΚΩ και τις κοινές αξίες της ΕΕ όσον τις αφορά, ιδίως:

  • την ποικιλομορφία των ΥΚΩ και το δικαίωμα κάθε χώρας της ΕΕ να επιλέγει τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών·
  • την ανάγκη να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και οικονομικής προσιτότητας, ίση μεταχείριση και προώθηση της καθολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των χρηστών.

Ειδικότερα όσον αφορά τις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΚΥΚΩ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας δημοσίευσε το 2010 ένα εθελοντικό κοινοτικό πλαίσιο ποιότητας που παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη ρύθμιση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προτύπων ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει οδηγίες γενικά για τις ΥΚΩ και ειδικότερα για τις ΚΥΚΩ, όσον αφορά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών κρατικών ενισχύσεων, την εσωτερική αγορά και τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων.

Αυτά αντανακλούν την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ακολουθήσει προς το παρόν μια τομεακή προσέγγιση, αντί να προτείνει μια ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για όλες τις μορφές ΥΚΩ.