Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Tribunalen

Tribunalen bildar tillsammans med domstolen och personaldomstolen Europeiska unionens domstol. Dess uppgift är att garantera en enhetlig tolkning av EU:s lagstiftning. Tribunalens beslut kan överklagas till domstolen, men endast om det gäller en rättsfråga. Innan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 hette tribunalen förstainstansrätten.

Tribunalen har ansvar för att hantera följande:

  • Talan som väcks av fysiska och juridiska personer mot EU:s institutioners och organs agerande.
  • Talan som väcks av EU-länder mot vissa beslut som fattas av kommissionen eller rådet.
  • Ärenden i samband med gemenskapsvarumärken.
  • Överklaganden av beslut från EU:s personaldomstol.

Tribunalen består av 28 domare. De utses genom överenskommelse mellan EU-ländernas regeringar för en period på 6 år, med möjlighet till förlängning.