Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Tribunalen

Tribunalen bildar tillsammans med domstolen en av EU:s rättsliga institutioner som utgör Europeiska unionens domstol. Dess uppgift är att garantera en enhetlig tolkning och tillämpning av EU:s lagstiftning. Tribunalens beslut kan överklagas till domstolen, men endast om det gäller en rättsfråga. Innan Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 hette tribunalen förstainstansrätten.

Tribunalen har ansvar för att hantera följande:

  • Talan som väcks av individer, företag eller organisationer mot EU:s institutioners och organs agerande.
  • Talan som väcks av EU-länder mot vissa beslut som fattas av kommissionen eller rådet.
  • Ärenden i samband med EU-varumärken.
  • Ärenden gällande anställningsförhållanden mellan EU:s institutioner och dess tjänstemän.

Tribunalen består för närvarande av 47 domare. Som en del i reformen av EU:s rättsliga system, kommer detta antal att öka till 56 (2 per EU-land) under 2019. De utses genom överenskommelse mellan EU-ländernas regeringar för en period på 6 år, med möjlighet till förlängning.