Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Gerecht

Het Gerecht vormt samen met het Hof van Justitie en het Gerecht voor ambtenarenzaken het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat naar een uniforme interpretatie van EU-wetgeving streeft. Tegen beslissingen van het Gerecht kan bij het Hof van Justitie beroep worden ingesteld, maar alleen over een rechtsvraag. Voordat het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 van kracht ging, stond het bekend als het Gerecht van eerste aanleg.

Het Gerecht is verantwoordelijk voor de behandeling van:

  • zaken die door natuurlijke of rechtspersonen worden ingesteld tegen handelingen van Unie-instellingen en organen;
  • zaken ingediend door EU-landen tegen bepaalde besluiten van de Commissie of de Raad;
  • zaken met betrekking tot het Gemeenschapsmerk;
  • hogere voorzieningen tegen beslissingen van het Gerecht voor ambtenarenzaken.

Het Gerecht bestaat uit 28 rechters. Rechters worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de EU-landen voor een verlengbare termijn van 6 jaar benoemd.