Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Γενικό Δικαστήριο

Το Γενικό Δικαστήριο μαζί με το Δικαστήριο είναι ένα από τα δικαστικά όργανα της ΕΕ που αποτελούν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος τους είναι η διασφάλιση της ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Οι αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου μπορούν να αναιρεθούν από το Δικαστήριο, αλλά μόνο για νομικό ζήτημα. Πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, ήταν γνωστό ως Πρωτοδικείο.

Το Δικαστήριο είναι υπεύθυνο για την εκδίκαση:

  • υποθέσεων που υποβάλλουν φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή οργανισμοί κατά πράξεων των θεσμικών οργάνων και των φορέων της ΕΕ·
  • υποθέσεων που υποβάλλουν χώρες της ΕΕ κατά αποφάσεων της Επιτροπής ή του Συμβουλίου·
  • υποθέσεων σχετικά με το εμπορικό σήμα της ΕΕ·
  • υποθέσεων σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των δημοσίων υπαλλήλων που εργάζονται σε αυτά.

Το Γενικό Δικαστήριο αποτελείται σήμερα από 47 δικαστές. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος της ΕΕ, ο εν λόγω αριθμός θα αυξηθεί στους 56 (2 ανά χώρα της ΕΕ) το 2019. Οι δικαστές διορίζονται για 6ετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν κοινής συμφωνίας των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ.