Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Γενικό Δικαστήριο

Το Γενικό Δικαστήριο μαζί με το Δικαστήριο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος του οποίου είναι η διασφάλιση της ενιαίας ερμηνείας του δικαίου της ΕΕ. Οι αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου μπορούν να αναιρεθούν από το Δικαστήριο, αλλά μόνο για νομικό ζήτημα. Πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, ήταν γνωστό ως Πρωτοδικείο.

Το Δικαστήριο είναι υπεύθυνο για την εκδίκαση:

  • υποθέσεων που υποβάλλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά πράξεων των θεσμικών οργάνων και των φορέων της Ένωσης·
  • υποθέσεων που υποβάλλουν χώρες της ΕΕ κατά αποφάσεων της Επιτροπής ή του  Συμβουλίου·
  • υποθέσεων σχετικά με το κοινοτικό εμπορικό σήμα·
  • προσφυγών κατά αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της ΕΕ.

Το Γενικό Δικαστήριο αποτελείται από 28 δικαστές. Οι δικαστές διορίζονται για 6ετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης κατόπιν κοινής συμφωνίας των κυβερνήσεων των χωρών της ΕΕ.