Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa

Avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artikel 67-89, FEUF) ägnas åt EU:s område med frihet, säkerhet och rättvisa. Det är ett område utan inre gränser, där den fria rörligheten för personer garanteras samtidigt som lämpliga åtgärder vidtas avseende kontroller vid yttre gränser, asyl, invandring samt förebyggande och bekämpande av brottslighet. Det omfattar därför:

  • politik rörande gränskontroll, asyl och invandring,
  • rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor,
  • rättsligt samarbete i brottsfrågor,
  • polissamarbete.

De flesta EU-lagförslag på detta område antas nu enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Enligt artikel 12 i fördraget om Europeiska unionen har de nationella parlamenten i EU-länderna åtta veckor på sig för att undersöka ett visst lagstiftningsförslag inom ramen för subsidiaritetsprincipen. Inga beslut kan fattas på EU-nivå om ett förslag förrän dessa åtta veckor har passerat. När det gäller området med frihet, säkerhet och rättvisa ska ett förslag granskas (artikel 7.2 i protokoll nr 2) om en fjärdedel av de nationella parlamenten begär det.