Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR)

Titel V van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikelen 67-89, VWEU) is gewijd aan de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR) van de EU. Dit is een ruimte zonder binnengrenzen, waarin het vrije verkeer van personen gewaarborgd is in combinatie met passende maatregelen met betrekking tot controles aan de buitengrenzen, asiel, immigratie en voorkoming en bestrijding van criminaliteit. Deze bestaat dan ook uit:

  • beleid inzake grenscontroles, asiel en immigratie;
  • justitiële samenwerking in burgerlijke zaken;
  • justitiële samenwerking in strafzaken; en
  • politiesamenwerking.

De meeste EU-wetgevingsvoorstellen op dit gebied worden nu volgens de gewone wetgevingsprocedure goedgekeurd.

Artikel 12 van het Verdrag betreffende de Europese Unie geeft de nationale parlementen van de EU-landen acht weken om een bepaald wetsvoorstel in het licht van het subsidiariteitsbeginsel te onderzoeken. Zolang deze acht weken nog niet zijn verstreken, kan er op EU-niveau nog geen beslissing over dat voorstel worden genomen. Een voorstel ten aanzien van de RVVR moet beoordeeld worden, als een kwart van de nationale parlementen dit verzoekt (artikel 7, lid 2 van Protocol nr. 2).