Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, άσυλο και μετανάστευση

Ο τίτλος V της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 67-89, ΣΛΕΕ) είναι αφιερωμένος στο χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) στην ΕΕ. Πρόκειται για ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα όπου διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο, τη μετανάστευση, καθώς επίσης την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Ως εκ τούτου, περιλαμβάνει:

  • πολιτικές σχετικά με τους ελέγχους στα σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση·
  • δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις·
  • δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και
  • αστυνομική συνεργασία.

Οι περισσότερες νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα έχουν εγκριθεί πλέον ακολουθώντας τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Το άρθρο 12 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει στα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ περίοδο οκτώ εβδομάδων προκειμένου να εξετάσουν μια συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση, υπό το πρίσμα της αρχής της επικουρικότητας. Μέχρι να παρέλθει αυτό το διάστημα, δεν είναι δυνατή η λήψη καμίας απόφασης σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την εν λόγω πρόταση. Όσον αφορά τον ΧΕΑΔ, αν ζητηθεί από το ένα τέταρτο των εθνικών κοινοβουλίων, θα πρέπει να πραγματοποιείται αναθεώρηση της πρότασης [άρθρο 7 (2) του Πρωτοκόλλου 2].