Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed (OFSR)

Afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (artikel 67-89, TEUF) er viet EU-området frihed, sikkerhed og retfærdighed (OFSR). Det er et område uden indre grænser, hvor der er fri bevægelighed for personer, kombineret med passende foranstaltninger vedrørende kontrol ved de ydre grænser, asyl, indvandring samt forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet. Det omfatter derfor:

  • politikker vedrørende grænsekontrol, asyl og indvandring
  • retligt samarbejde på det civilretlige område
  • retligt samarbejde på det strafferetlige område
  • politisamarbejde.

De fleste forslag til EU-lovgivning på dette område bliver nu vedtaget i henhold til den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 12 i traktaten om Den Europæiske Union giver de nationale parlamenter i EU-landene 8 uger til at undersøge et bestemt forslag til lovgivning i forhold til nærhedsprincippet. Indtil de 8 uger er gået, kan der ikke træffes nogen beslutning på EU-plan om det pågældende forslag. For så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed gælder det, at hvis en fjerdedel af de nationale parlamenter anmoder herom, skal et forslag tages op til fornyet overvejelse (artikel 7, stk. 2, i protokol nr. 2).