Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Bra och säker mat

EU:s politik om livsmedelssäkerhet reformerades i början av 2000-talet efter flera livsmedels- och foderkriser, som t.ex. bovin spongiform encefalopati (BSE).

EU strävar efter att se till att

  • livsmedel och djurfoder är säkra och näringsrika,
  • det finns höga krav på djurhälsa och djurskydd, samt växtskydd (t.ex. säker användning av bekämpningsmedel),
  • informationen är tydlig när det gäller innehåll (t.ex. tillsatser eller konserveringsmedel), ursprung (spårbarhet) och användning av livsmedel (t.ex. specialkost).

EU:s politik för livsmedelssäkerhet styrs främst av artiklarna 168 (folkhälsa) och 169 (konsumentskydd) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

EU-lagstiftningen omfattar hela livsmedelskedjan ("från jord till bord") med hjälp av en integrerad strategi. Den tar upp aspekter som sträcker sig från märkning och förpackningar till hygien.

Beslut inom området bygger på oberoende, bra vetenskaplig rådgivning från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa). Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor genomför kontroller på plats både i och utanför EU.

EU har ett system för tidig varning (RASFF) för att skydda människor från otillåten mat.