Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Gemensam fiskeripolitik

EU:s gemensamma fiskeripolitik har sin rättsliga grund i artiklarna 38-44 i fördraget om EU:s funktionssätt (samma som för den gemensamma jordbrukspolitiken). Målen med den gemensamma fiskeripolitiken (och jordbrukspolitiken) är att öka produktiviteten, stabilisera marknaderna och garantera en tryggad försörjning och rimliga priser för konsumenterna. Den gemensamma fiskeripolitiken är ett område där EU har exklusiv behörighet.

Den gemensamma fiskeripolitiken gjordes om år 2013. En huvudprioritering är att säkerställa att EU:s fiske- och vattenbrukssektorer är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara. Av denna anledning skyddas marinbiologiska resurser, och att kasta fisk överbord kommer att förbjudas gradvis fram till 2019 då det blir helt förbjudet. EU-länderna måste även se till att deras fiskeflottors kapacitet är i linje med fiskemöjligheterna över tid. Det finansiella instrument som stöder reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020) ger bidrag för att genomföra övergången till hållbarhet och för att förbättra den gemensamma organisationen av marknaderna för fiskeri- och vattenbruksprodukter. Hållbara småskaliga fiskeföretag uppmuntras och stöds, med anledning av deras betydelse för kustsamhällena.