Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ)

Η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ έχει τη νομική βάση της στα άρθρα 38-44 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (στα ίδια όπως και η κοινή γεωργική πολιτική, ΚΓΠ). Στόχοι της ΚΑΠ (και της ΚΓΠ) είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, η σταθερότητα των αγορών και η μέριμνα για ασφάλεια εφοδιασμού και λογικές τιμές για τον καταναλωτή. Η ΚΑΠ είναι ένας τομέας αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΕΕ.

Το 2013 έγινε μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Μια βασική προτεραιότητά της είναι να διασφαλίζει ότι οι τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας είναι βιώσιμοι από περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Για αυτό, προστατεύονται οι βιολογικοί πόροι της θάλασσας και, προοδευτικά, θα απαγορευτούν τελείως οι απορρίψεις ψαριών έως το 2019. Οι χώρες της ΕΕ οφείλουν επίσης να διασφαλίζουν ότι η αλιευτική ικανότητα του στόλου ευθυγραμμίζεται με τις αλιευτικές ευκαιρίες ανά πάσα στιγμή. Το χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ (το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020) παρέχει επιχορηγήσεις για να εφαρμοστεί η μετάβαση στη βιωσιμότητα και να βελτιωθεί η κοινή οργάνωση των αγορών για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οι βιώσιμες μορφές παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, δεδομένης της σημασίας τους για τις παράκτιες κοινότητες, ενθαρρύνονται και στηρίζονται.