Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Kampen mot terrorism

EU:s insatser för att bekämpa terrorism faller under polisiärt och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor, dvs avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Artikel 83 i fördraget hänvisar särskilt till terrorism som ett allvarligt brott.

Artikel 222 i EUF-fördraget föreskriver en solidaritetsklausul. Detta möjliggör gemensamma åtgärder från EU-länderna när ett av dem utsätts för en terroristattack.

EU har särskilda lagar om terroristorganisationer, deras medlemmar och verksamhet. Däribland en som rör en gemensam EU-förteckning över personer vars terroristtillgångar ska beslagtas.

År 2015 kommer EU att lägga fram en ny strategi för den inre säkerheten för att öka EU:s åtgärder för gemensamma hot, såsom terrorism. Man arbetar också för att bedöma de viktigaste frågorna som ska behandlas under kommande år då Stockholmsprogrammet om EU:s prioriteringar för områdena rättvisa, frihet och säkerhet avslutas i december 2014.

EU:s interna säkerhetsfond (20142020) (ISF polis) innefattar finansiering av åtgärder som rör kampen mot grov och organiserad brottslighet, inklusive terrorism.