Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η δράση της ΕΕ στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας εντάσσεται στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, ήτοι τίτλος V της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Το άρθρο 83 της Συνθήκης κάνει ειδική αναφορά στην τρομοκρατία ως σοβαρή μορφή εγκληματικότητας.

Το άρθρο 222 της ΣΛΕΕ προβλέπει ρήτρα αλληλεγγύης. Έτσι είναι δυνατή η κοινή δράση εκ μέρους των χωρών της ΕΕ όταν μία από αυτές γίνεται στόχος τρομοκρατικής επίθεσης.

Η ΕΕ διαθέτει ειδική νομοθεσία σχετικά με τρομοκρατικές οργανώσεις, τα μέλη τους και τη λειτουργία τους. Ένα μέσο είναι η κατάρτιση κοινού ευρωπαϊκού καταλόγου δικαιούχων των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τρομοκρατικές ενέργειες πρέπει να κατασχεθούν.

Το 2015, η ΕΕ θα παρουσιάσει μια νέα στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας για να εντείνει την απάντηση της ΕΕ σε κοινές απειλές, όπως η τρομοκρατία. Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης εργασίες για την αξιολόγηση των κύριων ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν τα επόμενα χρόνια, όταν το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας λήγει τον Δεκέμβριο του 2014.

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΕ (2014-2020) (ISF-Αστυνομία) περιλαμβάνει χρηματοδότηση για δράσεις που αφορούν την καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας.