Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Kampen mot rasism och främlingsfientlighet

Enligt artikel 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska EU, vid utformningen och genomförandet av sin politik, bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

EU:s åtgärder på området rasism och främlingsfientlighet inkluderar dess:

  • rambeslut om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet som, enligt strafflagstiftningen, behandlar offentlig uppmaning till rasistiskt våld eller hat samt rasistiska motiv,
  • direktiv rörande etnisk diskriminering som förbjuder diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung,
  • direktiv om likabehandling i arbetslivet som förbjuder diskriminering i arbetslivet, till exempel på grund av religion,
  • lagstiftning som förbjuder diskriminering vid gränskontroller,
  • lagen om audiovisuella medietjänster som förbjuder hets mot folkgrupp i audiovisuella medietjänster och främjandet av diskriminering i reklam.

Projekt som främjar ett effektivt genomförande av principerna om icke-diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung kan finansieras av EU-programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap (2014-2020).