Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Με το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η ΕΕ κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών της, οφείλει να καταπολεμά τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Τα μέτρα της ΕΕ για τον τομέα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας περιλαμβάνουν τα εξής:

  • απόφαση-πλαίσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, που αντιμετωπίζει, μέσω του ποινικού δικαίου, τη δημόσια υποκίνηση ρατσιστικής βίας ή μίσους, καθώς και τα ρατσιστικά κίνητρα·
  • οδηγία για το ρατσισμό, που απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή·
  • οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση που απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση, για παράδειγμα, για λόγους θρησκείας·
  • νομοθεσία που απαγορεύει τις διακρίσεις στους συνοριακούς ελέγχους·
  • νόμο για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που απαγορεύει την υποκίνηση μίσους σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας και την προώθηση των διακρίσεων στη διαφήμιση.

Διατίθεται χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014-2020) για έργα που προωθούν την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.