Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Kampen mot organiserad brottslighet

EU:s politik syftar till att bekämpa den organiserade brottsligheten. Den operativa verksamheten, som att åtala brottslingar, är fortfarande EU-ländernas ansvar men EU:s mål är att hjälpa till att bekämpa organiserad brottslighet på ett effektivare sätt. EU:s insatser bygger på olika verktyg, som insamling av tillförlitlig brottsstatistik och upprättande av nätverk för utbyte av information och bästa praxis. EU biträds av sina fackorgan, som Europol, Eurojust och Cepol.

Fonden för inre säkerhet (ISF), som inrättats för perioden 2014-2020 främjar genomförandet av strategin för inre säkerhet, och består av två delar: ISF - gränser och ISF - polisen.

ISF - polisen kommer att stödja åtgärder i syfte att bekämpa gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet, och stärka samarbetet mellan de brottsbekämpande myndigheterna. Budgetanslaget för genomförandet av programmet 2014-2020 har fastställts till 1 004 miljarder euro.