Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος

Η πολιτική της ΕΕ αποσκοπεί στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ενώ οι επιχειρησιακές δραστηριότητες, όπως η δίωξη των εγκληματιών, παραμένουν στην αρμοδιότητα των χωρών της ΕΕ, στόχος της ΕΕ είναι να συνδράμει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος πιο αποτελεσματικά. Η δράση της ΕΕ βασίζεται σε διάφορα εργαλεία, όπως τη συλλογή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για την εγκληματικότητα και τη δημιουργία δικτύων για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών. Η ΕΕ επικουρείται από τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της, όπως η Europol (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία), η Eurojust (Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας) και η CEPOL (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία).

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF), που έχει συσταθεί για την περίοδο 2014-2020, προωθεί την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και αποτελείται από δύο πράξεις: Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας-Σύνορα και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας-Αστυνομία.

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας-Αστυνομία θα στηρίξει τις δράσεις για την καταπολέμηση του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου. Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 1.004.000.000 ευρώ.