Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Kampen mot bedrägerier

Kampen mot bedrägerier och korruption baseras på artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). I denna krävs det att rådet och Europaparlamentet ska vidta de åtgärder som är nödvändiga i kampen mot bedrägerier som påverkar ekonomiska intressen i EU.

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), som bildades 1999, har till uppgift att bekämpa bedrägerier som påverkar EU:s budget samt korruption och tjänstefel inom EU:s institutioner.

På grundval av tredje delen avdelning V kapitlen 4 och 5 i EUF-fördraget, som behandlar polisiärt och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor, har Eurojust och Europol befogenhet att stödja EU-länder i kampen mot bedrägerier och korruption.

År 2013 framlade kommissionen ett förslag om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet, i enlighet med artikel 86 i EUF-fördraget, för att utreda och lagföra brott som påverkar EU:s budget. Tidigare, under 2012, föreslog kommissionen ett direktiv för att bekämpa bedrägerier mot unionens ekonomiska intressen med hjälp av straffrätt. Det kommer ytterligare att klargöra, harmonisera och stärka EU-ländernas straffrätt beträffande brott i samband med EU:s budget för att förbättra skyddet för skattebetalarnas pengar.