Sanasto

Ohje Vie PDF-tiedostoon Tulosta tämä sivu 

Petostentorjunta

Petostentorjunta perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 325 artiklaan, jossa neuvoston ja Euroopan parlamentin edellytetään toteuttavan tarvittavia toimenpiteitä EU:n taloudellisiin etuihin vaikuttavien petosten torjumiseksi.

Vuonna 1999 perustettu Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) vastaa EU:n talousarvioon vaikuttavien petosten sekä EU:n toimielinten sisäisen lahjonnan ja virheellisten menettelyjen torjunnasta.

Poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa käsittelevien SEUT:n kolmannen osan V osaston 4 ja 5 lukujen perusteella Eurojustille ja Europolille annetaan valtuudet tukea EU-maita petosten ja lahjonnan torjunnassa.

Komissio antoi vuonna 2013 SEUT:n 86 artiklaan perustuvan Euroopan syyttäjänviraston perustamista koskevan ehdotuksen EU:n talousarvioon vaikuttavien rikosten tutkimiseksi ja syytteiden nostamiseksi. Aiemmin vuonna 2012 komissio antoi direktiiviehdotuksen unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin. Direktiivissä selkeytetään, yhtenäistetään ja vahvistetaan EU-maiden rikoslainsäädäntöä EU:n talousarvioon liittyvien loukkausten osalta veronmaksajien rahojen suojelun parantamiseksi.