Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Καταπολέμηση της απάτης

Η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς βασίζεται στο άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ζητεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), που δημιουργήθηκε το 1999, είναι υπεύθυνη για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Δυνάμει των κεφαλαίων 4 και 5 της ΣΛΕΕ, που αφορούν την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, η Eurojust και η Ευρωπόλ αποκτούν επίσης αρμοδιότητες, προκειμένου να υποστηρίξουν τις χώρες της ΕΕ στην καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 86 της ΣΛΕΕ, για τη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που επηρεάζουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Προηγουμένως, το 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει μια οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου. Θα διευκρινίσει περαιτέρω, θα εναρμονίσει και θα ενισχύσει το ποινικό δίκαιο των χωρών της ΕΕ όσον αφορά αδικήματα που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η προστασία των χρημάτων των φορολογουμένων.