Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Bekæmpelse af svig

Bekæmpelsen af svig og korruption er baseret på artikel 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som kræver, at Rådet og Europa-Parlamentet vedtager de nødvendige foranstaltninger til bekæmpelse af svig, der skader EU's finansielle interesser.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), der blev oprettet i 1999, har til opgave at bekæmpe svig til skade for EU-budgettet samt korruption og embedsmisbrug i EU-institutionerne.

På grundlag af tredje del, afsnit V, kapitel 4 og 5 i TEUF, som omhandler politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, har Eurojust og Europol beføjelse til at støtte EU-landene i kampen mod svig og korruption.

I 2013 fremsatte Kommissionen et forslag om at oprette en europæisk anklagemyndighed i henhold til artikel 86 i TEUF med det formål at efterforske og retsforfølge lovovertrædelser, der skader EU-budgettet. Forud herfor, i 2012, havde Kommissionen forslået et direktiv til bekæmpelse af svig mod Unionens finansielle interesser ved hjælp af straffelovgivningen. Forslaget vil yderligere præcisere, harmonisere og styrke EU-landenes strafferet for så vidt angår lovovertrædelser i forbindelse med EU-budgettet med henblik på at forbedre beskyttelsen af skatteborgernes penge.