Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Kampen mot narkotika

EU:s narkotikapolitik innefattar olika aktiviteter med fokus på både folkhälsa och brottsbekämpning. Den rättsliga grunden för EU:s åtgärder är artikel 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), om polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor och artikel 168 i EUF-fördraget, där det fastställs att unionen ska komplettera medlemsstaternas insatser för att minska narkotikarelaterade hälsoskador, inklusive upplysning och förebyggande verksamhet.

EU-lagstiftningen om narkotikarelaterade frågor handlar främst om narkotikahandel och nya läkemedel. Rambeslut 2004/757/RIF ger en EU-definition av narkotikahandel och fastställer minimibestämmelser om sanktioner, medan rådets beslut 2005/387/RIF om nya psykoaktiva ämnen inrättar ett system för att utbyta information om nya läkemedel, för att bedöma deras risker och kontrollera nya läkemedel som är skadliga.

I september 2013 lade Europeiska kommissionen fram förslag om ändring av befintlig lagstiftning om nya läkemedel för att göra det möjligt för EU att ta itu med detta växande problem på ett mer effektivt sätt. Förslagen är under förhandling.