Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Drugsbestrijding

Het drugsbeleid van de EU betreft diverse activiteiten die zowel gericht zijn op de volksgezondheid als op rechtshandhaving. De rechtsgrondslagen voor EU-optreden zijn artikel 83, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en artikel 168 van het VWEU, dat bepaalt dat de EU het optreden van EU-landen moet aanvullen ter vermindering van de schade aan de gezondheid door drugsgebruik, met inbegrip van voorlichting en preventie.

EU-wetgeving over drugsgerelateerde problemen gaat in het bijzonder over drugshandel en nieuwe drugs. Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad voorziet in een EU-definitie van de strafbare feiten van drugshandel en bepaalt de minimumvoorschriften met betrekking tot straffen, terwijl Besluit 2005/387/JBZ van de Raad een systeem opzet voor de uitwisseling van informatie, de risicobeoordeling en de controle ten aanzien van nieuwe psychoactieve stoffen die schadelijk zijn.

In september 2013 presenteerde de Europese Commissie wetgevende voorstellen om de bestaande wetgeving inzake nieuwe drugs te herzien en de EU zo in staat te stellen dit groeiende probleem op doelmatiger manier aan te pakken. Over deze voorstellen wordt momenteel nog onderhandeld.