Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Καταπολέμηση των ναρκωτικών

Η πολιτική της ΕΕ για τα ναρκωτικά περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες, εστιάζοντας τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην επιβολή του νόμου. Οι νομικές βάσεις για τη δράση της ΕΕ είναι το άρθρο 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και το άρθρο 168 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «Η Ένωση συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών για τη μείωση της βλάβης που προκαλούν στην υγεία τα ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης και της πρόληψης».

Η νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα ναρκωτικά αφορά ιδίως την παράνομη διακίνηση και νέα ναρκωτικά. Η απόφαση-πλαίσιο 2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου παρέχει έναν ευρωπαϊκό ορισμό των εγκλημάτων διακίνησης ναρκωτικών και θεσπίζει ελάχιστους κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις, ενώ η απόφαση 2005/387/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες δημιούργησε ένα σύστημα για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με νέα ναρκωτικά, προκειμένου να αξιολογούνται οι κίνδυνοι και να ελέγχονται τα νέα ναρκωτικά που είναι επιβλαβή.

Τον Σεπτέμβριο 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε νομοθετικές προτάσεις για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα νέα ναρκωτικά, για να μπορέσει η ΕΕ να αντιμετωπίσει αυτό το αυξανόμενο πρόβλημα με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Οι προτάσεις βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση.