Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Bekæmpelse af narkotika

EU's narkotikapolitik indeholder forskellige aktiviteter, der fokuserer både på folkesundheden og retshåndhævelse. Retsgrundlaget for EU-indsatsen er artikel 83, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) om politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager og artikel 168 i TEUF, der bestemmer, at EU skal supplere EU-landene indsats for at begrænse narkotikarelaterede sundhedsmæssige skader, herunder oplysning og forebyggelse.

EU-lovgivningen om narkotikarelaterede spørgsmål vedrører især narkotikahandel og nye former for narkotika. Rammeafgørelsen 2004/757/RIA indeholder en EU-definition af narkotikarelaterede lovovertrædelser og fastlægger minimumsregler for sanktioner, mens Rådet afgørelse 2005/387/RIA om nye psykoaktive stoffer opretter et system til at udveksle oplysninger om nye stoffer med henblik på at vurdere risiciene ved dem og kontrollere disse nye stoffer, der er skadelige.

I september 2013 fremlagde Kommissionen forslag til ændring af den gældende lovgivning om nye stoffer med henblik på at gøre det muligt for EU at tage fat om dette voksende problem på en mere effektiv måde. Forslagene er i øjeblikket under forhandling.