Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενώ οι εσωτερικές αρμοδιότητες αφορούν την εσωτερική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εξωτερικές αρμοδιότητες εμπίπτουν στο πεδίο των διμερών και εταιρικών σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες και διεθνείς, περιφερειακές ή παγκόσμιες οργανώσεις (όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου κ.λπ.).

Η ΕΕ μπορεί να συνάπτει, εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων της, εξωτερικές συμφωνίες με τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς (άρθρο 216 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που είναι δεσμευτικές για τα θεσμικά όργανα και τις χώρες της ΕΕ. Αυτές οι συμφωνίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έννομης τάξης της ΕΕ.