Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Kommittéer och arbetsgrupper

När nya lagar ska utarbetas rådfrågar kommissionen kommittéer som representerar berörda grupper (t.ex. konsumentgrupper när det gäller livsmedelslagstiftning), experter från den privata sektorn och från de nationella förvaltningarna. De ser till att kommissionen känner till vad de personer tycker som kommer att beröras av de nya lagarna.

Rådet assisteras av kommittéer och arbetsgrupper som förbereder dess beslut. Vissa kommittéer har inrättats eftersom fördragen kräver det (kommittén för inre säkerhet, artikel 71 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), medan andra inrättas från fall till fall. Kommittéerna består av företrädare från EU-länderna plus en medlem i kommissionen.

När EU antar en rättsakt medför det allmänna principer som måste följas. Det kan behövas mer detaljerade genomförandebestämmelser för att tillämpa dessa. Det kan krävas i texten att kommissionen inrättar en kommitté för att ta de nödvändiga besluten. EU-länderna utser experter till sådana kommittéer, där kommissionens företrädare är ordförande.