Glossarium van samenvattingen

Help PDF exporteren Deze pagina afdrukken 

Comités en werkgroepen

Bij het opstellen van nieuwe wetten raadpleegt de Commissie regelmatig comités met vertegenwoordigers van betrokken partijen (bijvoorbeeld consumentenorganisaties bij voedselwetgeving), onafhankelijke deskundigen of deskundigen afkomstig van nationale overheidsdiensten. Zij zorgen ervoor dat de Commissie de belangen kent van de doelgroepen waarvoor de nieuwe wetten zijn bestemd.

De Raad wordt bijgestaan door comités en werkgroepen die zijn besluiten voorbereiden. Het bestaan van bepaalde comités is voorzien in de Verdragen (Comité binnenlandse veiligheid, artikel 71 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie), terwijl andere comités per geval worden opgericht. Deze comités worden gevormd door vertegenwoordigers van de overheidsdiensten van EU-landen en een lid van de Commissie.

Een door de EU goedgekeurde wettekst bevat algemene beginselen die in acht moeten worden genomen. Soms zijn gedetailleerdere uitvoeringsmaatregelen nodig om ze toe te passen. De tekst kan om de oprichting van een comité door de Commissie vragen om de benodigde besluiten te nemen. EU-landen wijzen deskundigen aan voor dergelijke comités en worden voorgezeten door de Commissie.