Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Επιτροπές και ομάδες εργασίας

Όταν συντάσσονται καινούργιες νομοθετικές πράξεις, η Επιτροπή διαβουλεύεται με επιτροπές που εκπροσωπούν ενδιαφερομένους (π.χ. ομάδες καταναλωτών, στην περίπτωση νομοθεσίας για τα τρόφιμα), εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα ή των εθνικών κυβερνήσεων. Αυτές οι επιτροπές διασφαλίζουν ότι η Επιτροπή γνωρίζει τις ανησυχίες εκείνων που θα θιγούν από τις νέες νομοθετικές πράξεις.

Το Συμβούλιο συνδράμουν επιτροπές και ομάδες εργασίας, οι οποίες προετοιμάζουν τις αποφάσεις του. Η ύπαρξη ορισμένων επιτροπών προβλέπεται από τις Συνθήκες (επιτροπή εσωτερικής ασφάλειας, άρθρο 71 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ενώ άλλες δημιουργούνται κατά περίπτωση. Αυτές οι επιτροπές απαρτίζονται από εκπροσώπους των χωρών της ΕΕ συν ένα μέλος της Επιτροπής.

Όταν η ΕΕ εγκρίνει ένα νομοθετικό κείμενο, καθορίζει τις γενικές αρχές οι οποίες πρέπει να γίνονται σεβαστές. Για την εφαρμογή τους, ίσως χρειαστούν πιο συγκεκριμένα εκτελεστικά μέτρα. Ανάλογα με το κείμενο, ίσως χρειαστεί να δημιουργηθεί επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει τις απαιτούμενες αποφάσεις. Οι χώρες της ΕΕ διορίζουν εμπειρογνώμονες για τις εν λόγω επιτροπές, στις οποίες προεδρεύει η Επιτροπή.