Ordlista till sammanfattningarna

Hjälp Öppna som pdf Skriv ut sidan 

Förfarandet vid alltför stora underskott

EU:s stabilitets- och tillväxtpakt (STP) är ett regelverk för samordning av EU-ländernas finanspolitik. Det syftar till att värna sunda offentliga finanser och består av två delar. Den förebyggande delen säkerställer att EU-ländernas finanspolitik bedrivs på ett hållbart sätt. Den korrigerande delen fastställer hur länder ska agera i händelse av att den offentliga skulden eller budgetunderskottet anses vara för stort.

Förfarandet vid alltför stora underskott regleras av artikel 126 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det ligger till grund för den korrigerande delen av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.

EU-länderna måste visa sunda offentliga finanser och uppfylla två kriterier:

  • Deras budgetunderskott får inte överstiga 3 % av bruttonationalprodukten (BNP).
  • Den offentliga skulden (statsskuld och offentliga myndigheters skuld) får inte överstiga 60 % av BNP.

I april varje år lämnar euroländerna in stabilitetsprogram till kommissionen och rådet, medan icke-euroländerna lämnar in konvergensprogram till samma institutioner.

Ett stabilitets- eller konvergensprogram måste omfatta landets medelfristiga budgetmål (MTO) samt information om hur detta ska uppnås. Det innehåller också en analys av effekterna av förändringar i de viktigaste underliggande ekonomiska antagandena rörande landets offentliga finanser.

Programmen granskas av kommissionen. Om kriterierna inte uppfylls inleds förfarandet av rådet på grundval av rekommendationer från kommissionen.

Enligt förfarandet vid alltför stora underskott måste landet i fråga visa upp en plan för korrigerande åtgärder och den politik man kommer att följa samt vilka tidsfristerna är. Euroländer som inte följer upp rekommendationerna kan dömas till böter.