Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) της ΕΕ είναι ένα σύνολο κανόνων που διέπουν τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών της ΕΕ. Έχει ως στόχο τη διασφάλιση υγιών δημοσιονομικών και αποτελείται από δύο σκέλη. Το προληπτικό σκέλος εξασφαλίζει ότι η δημοσιονομική πολιτική των χωρών της ΕΕ ασκείται με βιώσιμο τρόπο. Το διορθωτικό σκέλος καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες θα πρέπει να αναλάβουν δράση σε περίπτωση που το δημόσιο χρέος τους ή το δημοσιονομικό έλλειμμα θεωρηθεί υπερβολικό.

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) προβλέπεται από το άρθρο 126 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενισχύει το διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης της ΕΕ.

Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επιδείξουν ότι έχουν υγιή δημοσιονομικά και ότι πληρούν δύο κριτήρια:

  • το δημοσιονομικό τους έλλειμμα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)·
  • το δημόσιο χρέος (δημόσιο χρέος και χρέος δημόσιων υπηρεσιών) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ.

Κάθε Απρίλιο, οι χώρες της ευρωζώνης υποβάλλουν προγράμματα σταθερότητας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, ενώ οι χώρες εκτός ευρωζώνης υποβάλουν προγράμματα σύγκλισης στα ίδια όργανα.

Ένα πρόγραμμα σταθερότητας ή σύγκλισης θα πρέπει να περιλαμβάνει το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο της χώρας (ΜΔΣ), καθώς και πληροφορίες σχετικά με το πώς θα επιτευχθεί. Περιλαμβάνει επίσης ανάλυση των επιπτώσεων αλλαγών στις βασικές οικονομικές παραδοχές σχετικά με τη δημοσιονομική θέση της χώρας.

Τα προγράμματα εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν τα κριτήρια δεν πληρούνται, το Συμβούλιο εκκινεί ΔΥΕ με βάση τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στο πλαίσιο της ΔΥΕ, η χώρα πρέπει να παράσχει ένα σχέδιο διορθωτικών ενεργειών και πολιτικών που θα ακολουθήσει, καθώς και τις προθεσμίες για την επίτευξή τους. Στις χώρες της ευρωζώνης που δεν ακολουθούν τις συστάσεις μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο.