Ordliste til resuméer

Hjælp Eksportér PDF Print siden 

Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

EU's stabilitets- og vækstpagt (SVP) er et sæt regler for koordineringen af EU-landenes finanspolitik. Den har til formål at beskytte sunde offentlige finanser og har to arme. Den præventive arm sikrer, at EU-landenes finanspolitik gennemføres på en bæredygtig måde. Den korrigerende arm fastlægger, hvordan lande bør gribe ind i tilfælde af, at deres offentlige gæld eller budgetunderskud anses for at være uforholdsmæssigt stort.

Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EDP) er reguleret af artikel 126 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Den understøtter den korrigerende del af EU's stabilitets- og vækstpagt.

EU-landene skal fremvise sunde offentlige finanser og opfylde to kriterier:

  • Budgetunderskuddet må ikke overstige 3 % af bruttonationalproduktet (BNP)
  • Den offentlige gæld (statsgæld, offentlige organers gæld) må ikke overstige 60 % af BNP.

Hvert år til april indsender eurolandene stabilitetsprogrammer til Kommissionen og Rådet, mens lande uden for euroområdet forelægger konvergensprogrammer for de samme institutioner.

Et stabilitets- eller konvergensprogram skal omfatte landets mellemfristede budgetmålsætning (MTO) og oplysninger om, hvordan denne skal opnås. Det indeholder også en analyse af virkningerne af ændringer i de vigtigste underliggende økonomiske antagelser om landets finanspolitiske stilling.

Programmerne undersøges af Kommissionen. Hvis kriterierne ikke er opfyldt, iværksættes en EDP af Rådet på grundlag af henstillinger fra Kommissionen.

EDP kræver, at det pågældende land fremlægger en plan for de korrigerende foranstaltninger og politikker, det vil følge, samt fristerne for deres gennemførelse. Euroområdets lande, der ikke følger op på henstillingerne, kan idømmes bøde.