Γλωσσάριο σύνοψης

Βοήθεια Εξαγωγή σε PDF Εκτύπωση σελίδας 

Ευρωπόλ (Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία)

H Ευρωπόλ είναι ένας οργανισμός που στόχο έχει να δημιουργήσει μια ασφαλέστερη Ευρώπη, βελτιώνοντας τη συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών αρχών και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των χωρών της ΕΕ. Αποστολή της είναι να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ να αποτρέψουν και να καταπολεμήσουν τη διεθνή εγκληματικότητα και τρομοκρατία. Η έδρα της βρίσκεται στη Χάγη (Κάτω Χώρες).

Οι διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την Ευρωπόλ εμπίπτουν στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 88, τίτλος V - Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης).

Οι στόχοι της Ευρωπόλ είναι:

  • να στηρίζει τις αρχές επιβολής του νόμου, διευκολύνοντας τις ανταλλαγές πληροφοριών, παρέχοντας εγκληματολογικές αναλύσεις, όπως και συνδράμοντας και συντονίζοντας διασυνοριακές επιχειρήσεις·
  • να γίνει κέντρο πληροφοριών της ΕΕ σχετικά με την εγκληματικότητα, εντοπίζοντας κενά στην κοινή πληροφόρηση και θέτοντας προτεραιότητες ερευνών·
  • να αναπτυχθεί περαιτέρω ως κέντρο της ΕΕ για την εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της επιβολής του νόμου, πρωτοστατώντας σε νέες τεχνολογίες καθώς επίσης διευκολύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων και την ποιοτική κατάρτιση σε εξειδικευμένους τομείς όπως η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά και η κιβδηλεία του ευρώ.